Khi click vào bang nhiem vụ đến Rừng Đông Quận thì NPC không xuất hiện. Đã nhiều lần báo Admin nhưng không được giải quyeế