GM cho hỏi các game ở các tỉnh không có of thì làm sao để có gifcode sv mới